Cenny uzależnione są od czasu pracy oraz wykonywania poszczególnych czynności, oraz prowadzonych ewidencji podatkowych

 

Uproszczona Księgowość - podstawy do ustalenie cenny miesięcznej
1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena za 10 dokumentów) mc 290,00 zł
2 Opłata za kolejny 1 dokument (od 11 dokumentu) szt. 5,00 zł
3 Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja ryczałtu plus ewidencja VAT (cena za 10 dokumentów) mc 340,00 zł
4 Opłata za kolejny 1 dokument (od 11 dokumentu) szt. 5,00 zł
Opłaty miesięczne dodatkowe - uproszczona księgowość
1 Opłata dodatkowa za 1 dokument WDT, WNT, Import usług, Import, Eksport szt. 20,00 zł
2 Obsługa ekspresowa na zlecenie klienta tj. księgowanie w dniu dostarczenia dokumentów /wykonanie pozostałych czynności w dniu zlecenia przez klienta (stawka mc za ewidencję * %) usł. 50%
3 Opłata za obroty - za każdy 1 mln zł i kolejny - uproszczona księgowość usł. 350,00 zł
4 Obsługa metody kasowej w VAT - cena od mc + 50%
5 Obsługa VAT- marży - cena od mc + 50%
6 Pełne podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, uwzględniające dochody z innych działalności gospodarczych - cena od usł. 100,00 zł

 

Rozpoczęcie współpracy
1 Opłata startowa dla nowego klienta / nowej firmy - KPiR / Ewidencja Ryczałt / Ewidencja VAT usł. 200,00 zł
2 Sprawdzenie podatkowe miesiąca rozliczonego przez poprzednie biuro, na życzenie klienta, bez księgowania, korygowania i sporządzania deklaracji (stawka mc za ewidencję * %) usł. 50%
3 Korekta ewidencji sporządzonych przez poprzednie biuro (stawka mc za ewidencję * %) – opłata za korektę jednego miesiąca usł. 150%

 

Korekty ewidencji podatkowych
1 Korekta ewidencji z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy (stawka mc za ewidencję * % ) usł. 50%
Roczne zeznania podatkowe
1 Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z działalności gospodarczej - (opłata naliczana w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przez Welltax Sp. z o.o.) - cena od usł. 150,00 zł
2 Sporządzenie wspólnego rozliczenia małżonków: dochody z działalności + jeden PIT-11 / PIT-40 małżonka- cena od usł. 200,00 zł
Usługi dodatkowe
1 Usługi dodatkowe - cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności - podane w cenniku rbh. 200,00 zł
2 Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów księgowych
po terminie wynikającym z umowy - od 8 do 19 dnia miesiąca
szt. 50,00 zł
3 Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów księgowych
po terminie wynikającym z umowy - od 20 do 24 dnia miesiąca
szt. 100,00 zł
4 Monitoring brakujących kosztów po wprowadzeniu dokumentów - cena od mc 50,00 zł
5 Przygotowanie dokumentów do kontroli, czynności sprawdzających / obsługa kontroli (roboczogodzina) rbh. 200,00 zł
6 Sprawozdawczość do GUS rbh. 150,00 zł
7 Wniosek - zgłoszenie i aktualizacja danych w CEiDG - cena od usł. 50,00 zł
8 Wypełnienie dokumentów, wniosków do kredytu w zakresie danych opartych na prowadzonej ewidencji - cena od usł. 100,00 zł
9 Sporządzanie pozostałych deklaracji / pism / wniosków - cena od usł. 100,00 zł
10 Rozliczanie przychodów z innych źródeł/ najem prywatny (cena za 1 mc do 10 dok - pow. 10 wg. cennika PKPIR) - cena od usł. 50,00 zł

 

Kadry, płace, ZUS – umowa o pracę
1 Podstawowa obsługa płacowa - etat usł.           60,00 zł
2 Pakiet - obsługa płacowa - etat (bez ppk) - zawiera poz. 3-13 usł.         100,00 zł
3 Zatrudnienie pracownika (ZUA + umowa o pracę + komplet dokumentów do wypełnienia przez pracownika) usł.           40,00 zł
4 Założenie teczki akt osobowych pracownika (etat) usł.         100,00 zł
5 Zwolnienie pracownika (etat) – ZWUA + Świadectwo Pracy usł.           40,00 zł
6 Umowa o pracę – sporządzenie na podstawie standardowego wzoru + wydruk/wysyłka na maila usł.           20,00 zł
7 Aneks do umowy o pracę usł.           20,00 zł
8 Świadectwo Pracy – odpis usł.           30,00 zł
9 Zaświadczenia dla pracowników usł.           30,00 zł
10 Wniosek o urlop macierzyński usł.         200,00 zł
11 Wniosek opieka usł.           50,00 zł
12 PIT-11 + karta wynagrodzeń/PIT-4 usł.           30,00 zł
13 Pismo do ZUS / Komornika / inne pisma od - cena od usł.           50,00 zł
Kadry, płace, ZUS - umowa zlecenie / umowa o dzieło
1 Podstawowa obsługa płacowa - umowa zlecenie / umowa o dzieło usł. 40,00 zł
2 Pakiet - obsługa płacowa - umowa zlecenie / umowa o dzieło (bez PPK) - zawiera poz. 3-10 usł.           80,00 zł
3 Zatrudnienie/zwolnienie zleceniobiorcy (ZUA + umowa + komplet dokumentów do wypełnienia + ZWUA) – jednorazowo w momencie zawarcia umowy zlecenia usl           30,00 zł
4 Umowa zlecenie / umowa o dzieło – sporządzenie na podstawie standardowego wzoru + wydruk/wysyłka na maila usł.           20,00 zł
5 Aneks do umowy zlecenie / umowy o dzieło usł.           20,00 zł
6 Zaświadczenia dla zleceniobiorców usł.           30,00 zł
7 Wniosek o urlop macierzyński usł.         200,00 zł
8 Wniosek opieka usł.           50,00 zł
9 PIT-11 + karta wynagrodzeń/PIT-4 usł.           30,00 zł
10 Pismo do ZUS / Komornika / inne pisma od - cena od usł.           50,00 zł
Kadry, płace, ZUS - wnioski, refundacje, zaświadczenia, informacje
1 Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT8AR) / korekty z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy usł.           70,00 zł
2 Rejestracja PFRON usł.         200,00 zł
3 Wniosek o refundacje PFRON ( JDG / pracownik) / korekta z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy usł.           50,00 zł
4 Wnioski o niezaleganie ZUS / US usł.           50,00 zł